dilluns, 26 de juny del 2017

La nova ordenança de civisme

En el darrer Ple Municipal del 21 de juny es va aprovar la nova Ordenança de Civisme que incorpora una sèrie de novetats, definides com a necessàries per els professionals policials i recollides per els representants polítics municipals que varen votar amb unanimitat a favor de la seva incorporació. En aquest escrit podeu veure íntegrament la modificació d'aquestes ordenances.

1)   Capítol quart.
Aquest capítol que regula en l’actualitat l’ús inadequat de l’espai públic per a jocs inclou altres comportaments no directament relacionats amb jocs com poden ser comportaments coordinats tipus “Flasmod”, “Harlem Shake”, ”Planking”, “Owling”, “Supermanning”, “Tebowing”,  o qualsevol altre de similar, prohibint-los expressament si no compten amb l’aprovació expressa de l’Ajuntament. En aquest sentit cal recordar els fets que varen tenir lloc al nostre municipi l’estiu passat arrel d’un esdeveniment d’aquest tipus que no estava regulat i va portar a una situació temporal de crisis.

2)   Capítol sisè.
Aquest capítol que regula en l’actualitat aspectes relacionats amb el consum d’alcohol i drogues s’inclou una millor i més clara prohibició pel que fa al consum de drogues tòxiques, estupefaents i/o substàncies psicotròpiques en els espais públics, així com una clara diferenciació de les sancions relacionades amb el consum inadequat d’alcohol i altres drogues d’abús, donat que les primeres són de consum legal i les segones no.
En el mateix redactat d’aquest article s’inclou la potestat de la Policia Local de destruir les drogues o substàncies estupefaents, així com del estris relacionats amb el seu consum.

3)   Capítol setè.
En aquest capítol que regula en l’actualitat l’ús racional i ordenat de l'espai públic s’inclouen alguns comportaments inadequats que en l’actualitat no hi figuren o no resten expressament prohibits de forma clara com poden ser la venda, l’adquisició o la promoció de qualsevol tipus de producte; la realització de qualsevol tipus de publicitat dinàmica, sigui quin sigui el mitjà o element de difusió emprat; la producció de sorolls o l’ús d’aparells sonors o instruments musicals quan a causa del seu volum de sonoritat molestin a la resta d’usuaris de l’espai públic i/o veïns; la reparació, manteniment o neteja amb productes químics de qualsevol tipus de vehicle en l’espai públic.
Alguns dels comportaments anteriors resten prohibits en el redactat actual de l’ordenança només en l’espai litoral i platja, pel que fins ara no podien ser sancionats fora d’aquestes localitzacions.

1)   Article 63.
En aquest cas es proposa eliminar una part de l’article esmentat donada la seva difícil aplicació.

A l’article 63 es proposa eliminar el punt 2 pel que s’estableix que si la persona infractora no acredita la seva residència habitual en territori espanyol l'agent que formuli la denúncia li ofereixi la possibilitat de fer immediatament efectiva la sanció. Aquest procediment comporta dues problemàtiques diferents: per una banda l’agent ha d’establir la graduació de la sanció prescindint de la posterior graduació que pugui establir l’Instructor de l’expedient i per l’altre el càlcul proposat per fer-ne el cobrament es força confús.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.