dilluns, 27 de juliol del 2015

Avaluació i millora de la tasca socioeducativa a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Desde les regidories de Benestar Social i de Dinamització Comunitària s’ha engegat un treball d’investigació en col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per tal d’avaluar la tasca socioeducativa al nostre municipi, un treball a realitzar entre tècnics i investigadors, i que vol contar amb la participació de veïns i entitats.

El treball incorpora a l’estudi i avaluació tots els serveis socials, socioculturals i de dinamització comunitària des de els seus inicis l’any 1987, moment en el que es van crear els serveis socials al nostre municipi, fins a l’actualitat, i neix amb la voluntat de generar una valoració objectiva del treball socioeducatiu realitzat en aquests darrers 10 anys.

Els projectes que s’avaluaran  estudiaran diversos àmbits com  les conductes incíviques, salut i consum de tòxics, educació, lleure i participació, família, suport a associacions, aula d’adults, horts ecològics, convivència i acció social, prevenció i benestar per a la gent gran, activitats de foment d’hàbits saludables, SIAD, programa d’acollida i el club de la feina.

Un treball d’investigació participatiu on els professionals, usuaris i veïns tindran el mateix protagonisme, i que vol motivar una transformació i creixement dels serveis, detectant alhora els efectes de la intervenció en la situació actual, definint un model d’intervenció, i avaluant el grau de satisfacció i benestar de la nostra població.

Aquest treball d’investigació constarà de 4 fases:

1a FASE: Investigació objectiva realitzada conjuntament amb la universitat Ramón Llull. Mitjançant grups focals i de discussió, històries de vida i entrevistes en profunditat.

2a FASE: Resultats obtinguts.

3a FASE: Fase de transformació.

4a FASE: Redacció i publicació.

En definitiva, un estudi que ens donarà eines per millorar la qualitat d’aquests serveis,  tenint un major coneixement dels mateixos, adaptant-los a les necessitats canviants, millorant les estratègies de prevenció i mediació , agilitzant les respostes davant les possibles necessitats essent més resolutius i  millorar la coordinació i el treball en xarxa entre els diferents serveis.


Un treball per seguir millorant la vida dels nostres veïns i veïnes acompanyant-los i cobrint les necessitats durant tota la seva trajectòria vital, mitjançant un model relacional vincular.

divendres, 10 de juliol del 2015

El nou cartipàs municipal


En el darrer Ple Municipal del passat dimecres 8 de juliol es va aprovar el cartipàs municipal, una eina que agrupa decrets i acords que han de fixar mesures organitzatives que, a l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la corporació municipal per la legislatura 2015-2019.

Acords com definir les competències de la Junta de Govern, nomenar els Tinents d’Alcalde, estructurar les diferents regidories, disposar les diferents comissions informatives i la seva periodicitat, o establir el règim de retribucions dels membres polítics de l’Ajuntament i que, en l’anomenat ple, varen ser aprovats per 10 vots a favor (CiU i PSC) i 7 abstencions (ERC, ICV, C’s i PP) després d’uns dies de treball entre els grups de l’equip de govern per presentar una proposta i d’obrir el debat als grups de la oposició.

Un debat en el que nosaltres varem voler posar en valor la capacitat de treball d’un equip de govern que passa de 9 a 10 regidors, incorporant noves àrees o complementant les existents amb continguts cabdals com Promoció Econòmica, Ocupació, Participació Ciutadana, Transparència o Salut Pública;  i augmentant el número d’informatives –incloent-hi totes les meses de contractació– que garanteixen una periodicitat i proximitat en la informació, que fa augmentar la transparència i la qualitat democràtica del nostre Ajuntament.

El fet és que a la Junta de Portaveus, l’òrgan on es reuneixen tots els portaveus dels diferents grups municipals i que és on varem portar la proposta a debat, la discussió es va centrar principalment en la manera en que es retribueixen els càrrecs electes. A continuació explicarem com ha evolucionat l’acord des de la primera proposta a la darrera aprovada a ple.

En la primera proposta havíem de tenir en compte diversos nous factors d’aquest mandat; primer el fet de voler augmentar la transparència fent un mínim de 9 comissions informatives al mes, fet que gairebé duplica les que es feien fins ara; segon el fet de que obrim totes les meses de contractació a tots els grups municipals, de govern o no, i que per tant duplicarà el número d’assistents a aquestes meses; i tercer al fet que tenim un nou grup municipal, que és C’s, i per tant quatre grups en la oposició que incorporaran titular i suplent a totes les comissions i meses de contractació (a excepció de C’s i PP que només podran tenir titular).

Tot aquest total d’assistències remunerades per a aquells regidors sense contracte parcial o en exclusivitat, i per tant per tots els membres de la oposició, feia possible que amb el sistema de retribucions actual es podia donar la situació que un regidor de govern cobrés menys que un regidor en la oposició (sobretot en el cas dels partits amb menys representació, ja que aquests assisteixen a totes les reunions informatives, mentre que els partits amb més de dos regidors s’han de repartir entre les diferents comissions).

Durant l’any 2014 el regidor de govern que va cobrar menys, va cobrar 15.415,00€ bruts anuals,  i el regidor de la oposició que va cobrar més  va percebre 11.245,00€ bruts anuals. Per fer més just aquest sistema de retribucions, adaptar-lo a la nova realitat i contenir la partida de despesa de retribucions per càrrecs electes, es va realitzar una proposta que valorem com a justa i que varem portar a la Junta de Portaveus.

Primera proposta:  com ja es fa a molts ajuntaments, varem incorporar un topall anual de quantitats a percebre, tant per  govern com per oposició. Es va calcular una mitjana del que havia percebut govern i oposició durant l’últim mandat i el resultat del topall va ser de 9.000€ bruts anuals per els regidors a la oposició i de 17.000€ bruts anuals per els regidors de govern que no tenen contracte de dedicació exclusiva o parcial.  D’aquesta manera podíem contenir la despesa de càrrecs electes i s’establia un criteri just en la diferència de les retribucions entre regidors de govern i d’oposició.

A la junta de portaveus alguns membres de la oposició es van mostrar contraris a aquest canvi degut a que ells guanyarien menys del que havien estat cobrant fins ara en la legislatura anterior, i tot i que se’ls va fer constar que amb aquest topall algun membre de govern també cobrarien menys que la legislatura passada, van expressar la seva disconformitat.  És important remarcar el nostre punt de vista des del Grup Municipal del PSC, ja que durant la legislatura passada estàvem a la oposició i cobràvem una mitjana de 6.976,66€ bruts anuals, tal i com podeu comprovar a la web del ciutadà http://ciutada.platjadaro.com/lajuntament/retribucions , i per això crèiem que el topall de 9.000€ era una xifra justa.

La proposta de la oposició va passar doncs per pujar el seu topall, i si per pujar el topall de la oposició havíem de pujar el topall dels regidors de l’equip de govern que no tenen contracte de dedicació parcial o exclusiva ens van encomanar que ho féssim, i que així hi havia possibilitat de pacte. Amb voluntat de arribar a un consens, els vam convidar a una propera Junta de Portaveus per estudiar el tema i veure quina solució podríem trobar, així vàrem entrar a la reunió amb la següent proposta.

Segona proposta:  mantenim els topalls a informatives i meses de contractació (61 per regidors a l’oposició i 43 per regidors de govern) però pugem el preu de les assistències al Ple Municipal,  donant com a resultat un topall econòmic de 11.000€ bruts anuals per els regidors a la oposició i de 18.900€ bruts anuals per els regidors de govern que no tenen contracte de dedicació exclusiva o parcial.

En aquesta segona Junta de Portaveus aquesta proposta va ser acceptada per tots els grups de la oposició i es van comprometre a no votar-hi en contra. Al darrer ple del passat dimecres 8 de juliol aquest acord es va aprovar amb els 10 vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC) i amb les 7 abstencions de la oposició (ERC, ICV, C’s i PP), cal remarcar que tot i que la segona proposta s’havia realitzat a demanda de la oposició i sempre amb la voluntat de arribar a un consens general, no varen votar a favor.

L'acord final doncs, fixa els sous dels regidors dela següent manera:

Joan Giraut: 49.000€ bruts anuals en contracte de dedicació exclusiva
Maurici Jiménez: 32.200€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Lluís Pujol: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Antoni Botellé: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Mònica Ríos: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Pilar Ferrero: 18.900€ bruts anuals en contracte de dedicació parcial
Miquel Chamorro: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Josep Ma Solé: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Imma Gelabert: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Dolors Guirado: 18.900€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Estel Rodríguez: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Montserrat Rovira: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Robert Rodríguez: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Pedro Torres: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Marta Caballero: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
José Luis Villa: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències
Peter Kosidlo: 11.000€ bruts anuals com a topall màxim per assistències