dilluns, 23 de juliol del 2018

Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, ciutat educadora


CASTELL-PLATJA D’ARÓ ÉS
CITUAT EDUCADORA.

Des d’aquest 2018, Castell-Platja d’Aro forma part de les ciutats, pobles i viles educadores; el nostre municipi ha d’esdevenir educadora perquè vam poder comprovar a la trobada que va tenir lloc a Girona i què vam ser convidats per aquests,  que compartíem molts valors i sinergies. Per tant, volíem agrupar i donar valor allò que fèiem i alhora podríem millorar en molts altres aspectes, i així oferir una oportunitat al nostre municipi. Actualment tenim en vigència diferents projectes que alhora avalen aquesta adhesió a les ciutats educadores, com són exemple el pla d’excel·lència que es duu a terme des de fa molt de temps, oferint una educació de qualitat, inclusiva i amb multitud d’ofertes, perquè els joves puguin triar el seu destí educatiu; alhora aporta múltiples beneficis, tant als alumnes com a la comunitat, perquè permet realitzat un treball en xarxa a tots nivells, a més també fem un treball transversal amb diferents àrees de l’ajuntament que faciliten el contacte, ordenant tots aquests factors hem escollit adherir-nos a aquest projecte i formar-ne part, el municipi i els nostres vilatans sortiran beneficiats.

Les ciutats, pobles i viles educadores treballen perquè l’educació sigui l’eix transversal de totes les polítiques locals; desenvolupant actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, esport, mobilitat, cultura, etc. L’objectiu principal és treballar per tal que els principis bàsics recollits a la Carta de Ciutats Educadores es potenciïn en el nostre territori, per aprendre i intercanviar experiències així com per enfortir la xarxa.

Els 20 principis que s’han de complir en mode de resum:

1.     El dret a totes les persones a l’educació.
2.     La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària internacional i la pau en el món. Afavorint la igualtat, el diàleg, la diversitat i la cultura.
3.     Ciutat intergeneracional com a promotora de nous projectes i sinergies.
4.     Les polítiques municipals de caràcter educatiu seran enfocades en un sentit més ampli, des de la justícia social, el civisme democràtic, i la qualitat de vida i la promoció dels seus habitants.
5.     Els ajuntaments exerciran les seves competències, que els corresponguin en matèria d’educació.
6.     Les persones responsables de la política municipal d’una ciutat hauran de tenir informació precisa sobre la situació i les necessitats dels seus habitants.
7.     La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat.
8.     La transformació i el creixement hauran d’estar en sintonia entre el passat i el futur, sent conscients de l’existència de tot allò que tenim al municipi i trobar l’harmonia.
9.     Fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable.
10. El govern municipal haurà de dotar a la ciutat dels espais, equipaments i serveis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus habitants, amb atenció especial a la infància i la joventut.
11. La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants.
12. El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els valors, la qualitat de vida, les celebracions que organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser objecte de reflexió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar les persones a créixer personalment i col·lectivament.


13. L’ajuntament avaluarà l’impacte de totes les propostes.
14. La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu.
15. La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la societat;
16. Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desenvoluparan les polítiques d’acció afirmativa necessàries.
17. Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats.
18. La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones.
19. El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se.
20. La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès  per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis.


Sovint tractem l’educació des d’una perspectiva exclusivament instrumental i individualista, com una eina que ens ha de permetre trobar feina i tenir èxit després de l’esforç emprat. En aquest context, les ciutats educadores representen una alternativa a aquesta mirada i entenen l’educació com una oportunitat de transformació de la comunitat. Aquest projecte col·lectiu, s’articula com un espai de relacions marcades per la interdependència, construït col·lectivament pels membres de la comunitat que es veuen obligats a reflexionar i a transformar-se a partir del mateix aprenentatge.

Actualment hi participen en aquest projecte de ciutats educadores unes 500 ciutats de 37 països de tots els continents. Els objectius que se segueixen són:
1.      Proclamar i reclamar la importància de l’educació a la ciutat.
2.      Posar en relleu els vessants educatius dels projectes polítics de les ciutats associades.

A finals de l’any 2016 es va construir la xarxa de ciutats educadores de les Comarques Gironines, que es va formar amb 9 ciutats, la qual Girona va acceptar la coordinació de la xarxa durant aquest primer any de 2017, amb l’acord que els altres membres vaguin assumint la coordinació d’una manera rotativa, on cada any un municipi de la xarxa, voluntàriament estigui disposat a fer-ho. En el 2018 Ripoll serà la ciutat que coordinarà la xarxa.
dijous, 19 de juliol del 2018

El nou transport municipal als Centres de DiaEl nou transport municipal al centre de dia és un servei necessari per a moltes persones que viuen al nostre municipi. Actualment el transport a aquests centres és difícil per a moltes persones, ja sigui per la seva limitada mobilitat, o per la no disponibilitat de la família per poder-los portar. És així que per donar resposta a aquesta necessitat s’ha creat, des de l'Àrea de Bnestar Social - regidoria que porta la Pilar Ferrero - el servei de transport, que consisteix en recollir als beneficiaris a la porta dels seus domicilis i portar-los als respectius centres on estigui assistint la persona (centre de dia de Palamós gent gran, Sant Feliu gent gran o centre de dia residència Bellamar). Alhora es marcarà un itinerari per la recollida i la tornada amb la finalitat que sigui el més pràctic i eficaç possible. 

L’horari de recollida és a partir de les 8.00 i la tornada a partir de les 18.00,  no obstant, aquest horari serà aproximat donades les circumstàncies de la carretera i de les persones a qui atenem. Per últim, el transport serà de nou places més el conductor i un acompanyant.

Sol·licitants/Requisits
: Poden sol·licitar aquest servei  les persones que compleixin les següents condicions:

- Estar empadronat/ada i residint al municipi de Castell-Platja d’Aro i S’agaró.ç
- Assistir a un dels centres de dia següents:
- Palamós gent gran.
- Sant Feliu gent gran.
- Centre de dia residència Bellamar.

La sol·licitud del servei de transport de centre de dia, es farà mitjançant un formulari normalitzat que es presentarà directament al Registre de les oficines de Benestar Social (c/ Brusel.les nº 6 17250 Platja d’Aro), o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds han d’anar signades per la persona peticionaria o, si s’escau, pel representant legal, adjuntant la documentació següent:

-          Fotocòpia DNI/ NIF/NIE/passaport de la persona beneficiaria.
-          Certificat d’empadronament.
-          Certificat conforme assisteix al centre de dia.
-          Acreditar els ingressos de l’unitat de convivència a través de declaració de renta, certificat de la/les pensions, moviments bancaris.
-          Certificat bancari fitxa client.

Un cop analitzat l’estudi econòmic amb la documentació presentada es valorarà el cost que el sol·licitant ha de pagar pel servei tenint en compte els següents ingressos:
- Ingressos inferiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei serà gratuït.
- Ingressos superiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei tindrà un cost de 3€ per viatge.

Aquest nou servei dota d'una nova eina de cohesió als nostres veïns de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i els permetrà poder arribar de forma pública i adaptada als diferents serveis de Centre de Dia que es donen en el nostre territori. 

divendres, 13 de juliol del 2018

El nou Pla Director de l'Abastament d'Aigua Potable

L'abastament és un dels primers passos en el cicle de l'aigua i consisteix en la captació, la potabilització i la distribució d'aigua de diverses fonts per al consum domèstic, industrial i municipal.

En el Ple Municipal del passat dimecres dia 11 de juliol es va aprovar inicialment per majoria absoluta el Pla Director de l'Abastament de l'Aigua Potable municipal i dipòsits per a l'abastament de la zona sud de Ridaura. Un projecte amb el que pretenem assolir una millora a nivell global de les xarxes locals d’abastament, obtenint així una millor gestió dels recursos que es traduirà en un increment de l’estalvi i de la racionalització de la despesa, i que comportarà una inversió amb un pressupost final (IVA inclòs) de les obres i millores previstes de 10.154.192,19€