dimarts, 29 de juliol del 2014

La injustícia d’algunes plusvàlues.Per desgràcia fa temps que vivim en un estat d’emergència i alarma social a causa dels desnonaments i execucions hipotecàries, més de 400.000 a tot l’Estat des de 2007. És cert que a Castell - Platja d’Aro i s’Agaró no existeix cap cas d’execució hipotecària, però per desgràcia si comencen a sorgir casos de dació en pagament, amb tot el patiment i impotència que provoca a els nostres veïns afectats.

Des del grup municipal del PSC som conscients de la gravetat d’aquestes situacions, i és per això que abans de que arribes l’alarma al nostre municipi ja al 2013, a les al·legacions dels pressupostos, vam presentar una en relació a les ordenances fiscals per què la liquidació de l’impost de la plusvàlua,  en els casos de desnonaments o dació en pagament, anés a càrrec de l’entitat bancària, ja que creiem i seguim creient que és totalment injust que a una persona que ha perdut la seva vivenda habitual, a més a més se li gravi per aquest fet.

La resposta de l’equip de govern de CIU i PP va ser remetre’ns al Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març, concretament a: “Código de buenas prácticas para la restructuración viable de las deuda con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual” que regulava que el subjecte passiu passava a ser l’entitat bancària (en el seu punt 3), això sí, obviava que les entitats bancàries s’adherien voluntàriament a aquest annex, cosa que fixava uns condicionants que feia que no es donés solució al problema i no servís absolutament per res.

De mentre des de 2013 fins ara, hem vist com altres ajuntaments tant importants com el de Barcelona o Lleida,  i ajuntaments més petits i pròxims com els de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, entre molts d’altres, sí han donat resposta a aquets problemàtica i han estat adoptant mesures com l’atorgament de subvencions, la creació de bosses d’ajuts econòmics o socials, o l’exempció de l’impost en casos de dació en pagament, entre d’altres accions.

La resposta del Sr. Giraut sempre ha estat que la legalitat no els hi permet. Estaria bé que de tant en tant parlessin amb companys del seu partit com el sr. Trias per veure com s’ho fa: “L'Ajuntament de Barcelona no cobrarà les plusvàlues per desnonaments o dació en pagament” (04/12/2012). Aquesta és una mostra més de la manca de sensibilitat que desprèn el nostre govern local liderat per el Sr. Giraut, davant problemàtiques tan summament greus que afecten a molts dels nostres conciutadans, com és perdre la seva llar, l’immobilisme és la seva resposta.
Darrerament, a 5 de Juliol 2014 s’ha publicat el Reial Decret Llei 8/2014, “De aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad i la eficiencia”, que modifica la llei reguladora d’hisendes locals que millora l’anterior Reial Decret Llei que ja hem comentat, i que diu que existirà l’exempció de l’impost amb efectes a 1 de gener de 2014.Des de el grup del PSC considerem que millorar la llei no és suficient, i a banda del no cobrament de la plusvàlua, des del nostre ajuntament i com a administració més propera al ciutadà, s’han de posar en marxa mesures per pal·liar els efectes negatius de desnonaments i dacions en pagament, i encara que sigui tard, demostrin que són sensibles als problemes dels seus veïns i que no són només gestors econòmics del consistori. Desde el grup municipal del PSC de Castell - Platja d’Aro i s’Agaró varem fer aquest prec al darrer ple del 21 de juliol, mai és tard per demostrar que es governa per les persones, i menys quan es tracta de corregir injustícies.


dijous, 24 de juliol del 2014

Tres anys de pagaments irregulars a l’equip de govern.
Les retribucions dels càrrecs electes de la present legislatura (2011-2015) es van assignar per acord de Ple el 23 de juny de 2011. Allà es va establir un sou de 1.235€ bruts per els regidors en règim de dedicació parcial o sigui per el Sr. Joan Giraut, el Sr. Antoni Botellé i la Sra. Núria Giralt. Així mateix es varen definir unes indemnitzacions en concepte d’assistències a diferents sessions per tot els regidors, de tal manera que per l’assistència a comissions informatives, junta de portaveus, òrgans de les entitats urbanístiques col·laboradores, comissió tècnica d’activitats i comitè de seguretat i salut, els regidors presents rebéssim una quantitat de 65€ per sessió, per l’assistència a Junta de Govern els regidors de l’equip de govern cobressin 185€ per sessió, i per l’assistència als Plens Municipals els regidors cobréssim 390€ per sessió. Les meses de contractació, que són un òrgan de composició fonamentalment tècnic que te com a objectiu garantir el bon desenvolupament de procediments de licitació, i que son les sessions que ens porten a fer aquest escrit, quedaven fora d’indemnització, com ja passava a la darrera legislatura, i per tant els regidors assistents no hem de cobrar aquestes assistències. És per això que els pagaments de tota la legislatura per les assistències a meses de contractació són irregulars.  

El passat mes de juny regidors dels grups a l’oposició varem ser convidats, per primera vegada, a una mesa de contractació, en condició de vocals i en relació a la concessió del servei de manteniment i conservació de les xarxes del clavegueram. Concretament varem fer dues assistències, una per la valoració tècnica de la plica i una altre per a la valoració econòmica; un procés que va acabar amb una valoració positiva, ja que varem poder observar com es desenvolupava un procediment molt correcte en la valoració tècnica de les propostes presentades. Dues assistències a meses de contractació però, que no havíem de cobrar, i que en la nòmina d’aquell més se’ns va incloure, amb un pagament de 65€ per cada assistència.

Fa tres anys del ple a on es varen assignar retribucions, els mateixos anys que fa que diversos regidors de l’equip de govern porten cobrant assistències a meses de contractació de forma totalment irregular per valor de prop de 5000€ de diner públic, i casualment és ara que se’n adonen d’aquesta irregularitat. Se’ns comunica per correu a tots els regidors que fem el retorn corresponent, nosaltres vàrem fer l'ordre de retorn en el mateix moment en que varem conèixer la irregularitat, i s’explica en sessió informativa que tot sembla que es deu a un error tècnic. Cap reflexió ètica. Cap intuïció ni detecció de qui va ser que va ordenar el pagament d’aquest concepte. Cap garantia de revisar un procés que no sabem si es pot estar repetint en altres àrees. Cap proposta d’instal·lar nous mecanismes que garanteixin que no es puguin tornar a donar aquestes irregularitats. 

L’equip de govern només ha volgut fixar-se en el com, fet que no és de menor importància, i més quan sabem que encara s’utilitzen sistemes de control poc curosos i pagaments manuals, però al grup municipal del PSC a Castell – Platja d’Aro i s’Agaró no ens interessa només el com, si no també el què. Les praxis irregulars comporten  responsabilitats polítiques i hi ha més d’un tècnic que ha estat designat i avalat per l’equip de govern i per el propi alcalde. Hem de recordar que l’equip de govern de CiU i PP, i l’alcalde el Sr.Giraut, són lliures de prendre les seves decisions, però també cal tenir molt clar que són responsables de les conseqüències d’aquestes. I en aquest cas parlem de tres anys de pagaments irregulars a l’equip de govern; els hi demanem responsabilitats senyors regidors de l’equip de govern, li demanem responsabilitats Sr. Giraut.

dimecres, 23 de juliol del 2014

Sense model turísticEn el darrer ple del mes de juliol l'equip de govern va portar a aprovació una modificació del POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per complementar els usos de les parceles definides com a hoteleres per què també hi consti com a ús el de aparthotel. Cal recordar que aquest expedient s’inicia el 12 de juny per iniciativa d’un únic particular, en representació d’una societat mercantil, sol·licitant l’ampliació d’ús d’una finca d’ús hoteler a ús hoteler i d’aparthotel.

L’equip de govern apunta a la conveniència i oportunitat d’ampliar els usos a altres finques, i han expressat que ens trobem davant d’una mesura de foment de l’economia municipal i que permetrà ampliar les possibilitats d’implantar nous establiments d’allotjament turístic. En aquest expedient només trobem un informe tècnic, de l’àrea d’urbanisme. Cap informe de turisme, cap informe de promoció econòmica, cap referència a informes o estudis externs de professionals que es contraposin als interessos privats, o que puguin determinar que aquesta modificació beneficia un projecte turístic de futur del nostre poble.

Des del grup municipal del PSC de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró ho tenim clar; l’equip de govern no ha proposat un projecte en un passat, i no ho proposa ara, ni un model ni una estratègia per recuperar la presència nacional i internacional de ciutat turística que mereix la nostra ciutat. Només busca generar negoci de compravenda, que només atraurà al turisme autosuficient de segona residència.

Aquesta modificació no afavoreix als ciutadans, només afavoreix als propietaris. No generarà llocs de treball més enllà de la construcció, no afavoreix la presència de la nostra vila en mercats internacionals, no atrau al turisme de consum, no atrau els turisme de grans grups, pot obrir la porta a nous casos com el del Rosapark, el Neptuno o l’Apolo, i esdevé un greuge comparatiu amb altres finques hoteleres que s’estenen de l’avinguda s’Agaró a mar. 

No és un projecte de futur. Esta clar el que l’equip de govern ha fet i estan fent amb el poble de tots; vendre’l a interessos de privats i treballar sense model turístic, molt lluny dels anhels de la ciutadania.

 

divendres, 11 de juliol del 2014

Ciutadans de segonaAmb la temporada d’estiu iniciada de nou, i en un moment on la població al nostre municipi arriba a unes 100.000 persones, dels quals la majoria ens vénen a visitar per breus dies, ens veiem amb el deure i la necessitat de garantir una estada que compleixi expectatives i fomenti una visita activa i a poder ser de continuïtat que permeti renovar visites en un futur proper. Una estada on tots els ciutadans empresaris o comerciants han de poder tenir les mateixes oportunitats per arribar al visitant de la millor forma i aspecte possible en igualtat de condicions.Desde el grup municipal del PSC de Castell - Platja d’Aro hi ha un aspecte important i que ens preocupa enormement, la pèssima i arbitrària gestió que s’està fent des de l’equip de govern format per CIU i PP de la ocupació de la via pública. Ja l’any passat apuntàvem en aquest mateix bloc que les terrasses s’estenien sense cap mena de conciliació, a través d’un reglament que deixava que fos l’equip de govern qui tingués la darrera paraula sobre el que posa o no a la via pública, cosa que genera una certa perplexitat, doncs va en contra del principi d’igualtat entre empresaris i emprenedors, per no estar definides les regles del joc amb transparència i rigor.Aquest any es suma a la gestió arbitrària una permissivitat que permet infraccions molts greus en la ocupació de via pública, fent cas omís d’un informe negatiu expedit per l’arquitecte municipal, i beneficiant només a alguns dels empresaris o comerciants del nostre municipi, entre ells empreses participades per membres de l’equip de govern.L’informe tècnic expedit al respecte conclou el següent i és molt clar: DESESTIMAR la concessió d’una moratòria de 24 mesos, ja que NO és COHERENT amb la normativa actual ni amb la pretèrita i, en tot cas, la redacció d’una eventual modificació no ha de necessàriament preveure moratòries o TRACTES ESPECÍFICS d’aquelles instal·lacions que no compleixen amb normatives pretèrites o futures.La resposta del nostre govern ha estat concedir la moratòria a quatre establiments del municipi, com hem dit dos d’ells vinculats molt directament a membres de l’equip de govern, mentre que d’altra banda obliguen a altres empresaris i restauradors a complir estrictament la legalitat d’acord a la ordenança de via pública i modificar les seves terrasses, tendals i altres instal·lacions; és així fins i tot quan hi han molts d’aquests que incompleixen en faltes considerades lleus, a diferència dels que els hi ha estat concedida la moratòria i incompleixen amb faltes molt greus.En conclusió, en aquest municipi està clar que per aquest govern hi ha ciutadans de primera i de segona. Alguns han de complir la llei i d’altres pel que sembla es situen per sobre del bé i del mal quedant fora l’interès general. La resta, el que dèiem, ciutadans de segona.

Notícia al Diari de Girona
Notícia TV Costa Brava