dijous, 21 de desembre del 2017

Un 2018 per continuar treballant per un poble millor per tots.

Donarem inici en breu a un any 2018 on alguns dels projectes treballats durant mesos veuran la llum o començaran a insinuar la seva posada en marxa. Projectes que com ens varem comprometre electoralment estan pensats de la mà dels veïns i veïnes de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i que principalment busquen la millora de la vida dels nostres conciutadans i la millora del nostre municipi com a entorn natural, comercial i cultural.

Parlem de serveis per als veïns com el transport a Centres de Dia per a la gent gran, de l’ampliació del servei del Xarxa Bus, de la homologació del Centre d’Educació de Persones Adultes, de formar part de la Xarxa Gironina de Ciutats Educadores, del Pla de Detecció de la Dislèxia a les Escoles o del nou servei de Mediadors Familiars; però parlem també d’inversions importants en equipaments d’usos socials i culturals com la construcció del nou Centre Cívic de Castell d’Aro, la finalització de la restauració del Museu de la Nina – Antic Casino o del projecte d’ampliació de la Biblioteca Mercè Rodoreda.

Inversions i projectes que cal fer també en l’àmbit estratègic, i és per això que al 2018 aprovarem el Pla d’Equipaments Municipal i el Pla de Comerç, dos documents construïts de la mà de veïns, tècnics i polítics que definiran el marc de treball dels propers anys en àmbits tan cabdals per el creixement i ordenació de futur del nostre poble. Uns documents que ens permetran treballar en l’ampliació natural del Parc dels Estanys, en la redacció del projecte de la Illa Comercial, o en el projecte de Teatre-Auditori Palau de Congressos entre d’altres.


Arribem al 2018 amb ganes de continuar fent un poble millor per tots, en el què tots puguem viure amb plenitud, i en el què els milers de visitants que s’apropen a nosaltres es continuïn trobant, any rere any, amb la millor de les nostres versions. Encetem un nou any 2018 ple d’il·lusions i desitjos, amb 365 noves oportunitats per treure el millor de tots nosaltres, estem segurs que entre tots ho farem possible. Bones festes!


dimarts, 19 de desembre del 2017

85.000€ en subvencions per a projectes de solidaritat, cooperació internacional i emergència social al 2017.

Cada any l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, posa a l’abast de les ONG subvencions per poder  finançar projectes de solidaritat i cooperació internacional; per tal d’optar a aquestes s’han establert unes bases específiques per accedir-hi d’una manera equitativa i equilibrada entre totes les sol·licituds rebudes. Les bases aprovades són les següents a trets més rellevants, per poder consultar-la en versió completa a la web: www.ciutada.platjadaro.com, d’acord amb la següent convocatòria: 

Convocatòria pública anual de subvencions per a projectes de solidaritat i de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament, l’Any 2017:

-  Capítol I: Disposicions Generals.
Article 1 L’objectiu és la fixació del procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de les subvencions que, en concepte de transferències corrents, dins l’àmbit de la seva competència.
Article 2 Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases, no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a procedent.

-  Capítol II: Sol·licitants i conceptes subvencionables.
Article 3 Poden sol·licitar aquesta, organitzacions no lucratives amb seu o delegació permanent a l’estat espanyol que tinguin per finalitat les activitats solidàries i/o de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament i que compleixen les condicions.
Article 4 Es consideren d’objecte preferent les línies o accions  de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament en els àmbits per la millora de les condicions de vida.
  
-  Capítol III: Procediment de sol·licitud.
Article 5  La sol·licitud es formalitza mitjançant el model o impresos que consten en aquest annex, a la Unitat de Serveis Socials o bé descarregar-lo en les dates en què estigui vigent la convocatòria a la web de l’Ajuntament. S’ha d’adjuntar la següent documentació:
- Dades d’identificació (estatus, inscripció registral, targeta d’identificació fiscal, acreditació conforme la persona que envia la sol·licitud exerceix la representació de l’entitat i el seu DNI).
- Manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
- Memòria social i econòmic - financera de l’any anterior.
- Plànols en casos de construccions.
- Compromís d’avís del peticionari a l’ajuntament si rep alguna subvenció procedent d’altres administracions.
- Projecte justificatiu que concreti: objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini, els costos i font de finançament.
- Carta de suport del municipi receptor.
- Mapes i referències de localització.
- Manifestació de si es compleix o no amb la llei de transparència.
- Manifestació de si l’entitat disposa o no d’estats comptables anuals publicats i auditorats.

- Capítol IV: Condicions i criteris de valoració.
Article 7  La quantia a subvencionar es concedirà atenent als criteris següents, sempre que ho acreditin de forma explícita en el projecte:
·         Projecte de continuïtat.
·         Implantació institucional i política organitzacional.
·         Pla de voluntariat si disposem de voluntaris/socis del municipi.
·         Experiència en el desenvolupament de projectes. (menys de 5 projectes o més.)
·         Experiència al país o zona on es va executar el projecte o experiència en el sector d’intervenció. (Sense experiència, entre 1 i 3 projectes realitzats, 4 o més projectes realitzats).
·         Valoració de la capacitat de gestió. Qualificació de l’equip tècnic i gestió comptable.
·         Qualitat de disseny del projecte. Descripció dels antecedents i justificació del projecte, descripció de la ubicació del projecte i pertinença i grau de descripció de les activitats.
·         Significativitat social de l’entitat sol·licitant. Pla de comunicació i treball en xarxa.
·         Subvencions, altres subvencions rebudes per part d’altres entitats o administracions locals.
·         Descripció de la població beneficiària. Identificació i descripció de la població beneficiària.
·         Compliment de la llei de la transparència.
·         Serà valorat positivament si l’ONG col·labora amb aspectes de sensibilització per activitats que es puguin realitzar dins del municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. I també si dóna visibilitat de la seva acció social dins del municipi amb activitats, tríptics, material...
·         L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb el pressupost total presentat del projecte, i la subvenció que si li atorgui es calcularà en tant cent del pressupost total del projecte.
·         En el cas que la subvenció atorgada, sigui inferior a la quantitat sol·licitada, l’entitat sol·licitant decidirà si manté el pressupost inicial mitjançant altres finançaments o si refà el projecte d’acord amb els recursos econòmics disponibles. La decisió s’haurà de comunicar a la Unitat de Serveis Socials.
Article 10. L’ incompliment de qualsevol requisit en les presents normes o falta de presentació justificativa en els terminis fixats, portarà implícita la renúncia i es procedirà d’ofici a revocar-la.
Article 12.  Els  beneficiaris resten obligats a facilitar tota la informació que, en relació amb la subvenció concedida, requereixen l’Ajuntament, la Sindicatura i el tribunal de comptes.

-  Capítol V: Procediment de concessió, acceptació, justificació, presentació del final del projecte, renúncia i pagament.
Article 13.  La unitat de Serveis Socials gestionarà els expedients, la comissió informativa de benestar social, participació ciutadana, dinamització pública i salut pública, avaluarà els projectes, i el/la regidor/a delegat/a proposarà a la junta de govern la resolució de les subvencions.
Article 15.  L’entitat assumirà el compromís d’aportar abans del 30 de novembre de l’any següent a l’aprovació de la subvenció, i mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament per via electrònica, un informe complet del projecte finalitzat i les factures de la despesa del projecte per l’import total del projecte presentat.

-  Capítol VII: Mitjans de notificació de la resolució.
      Article 18.   La notificació de la resolució es realitzarà de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest 2017 han estat seleccionades 15 ONG’s que es varen presentar a la convocatòria complint amb les bases reguladores i es repartiran entre elles un total de 40.000€, i per l’altre costat tenim la partida d’emergència social dotada amb 45.000€, que han estat destinades a 4 ONG’s. A continuació us presentem  aquestes:

-       15 ONGs de solidaritat i cooperació:
1. FUNDACIO PRIVADA UTOPIA (SENEGAL)
PROJECTE: EDUCACIÓ INFANTIL
2. ASSOCIACIO ACCIO SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA ASL (GÈCIA)
PROJECTE: SOCIOSANITARI
3. SOARPAL (NICARAGUA)
PROJECTE: COMUNITARI
4. CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT (MALI)
PROJECTE: COL·LEGI 3 A 5 ANYS.
5. GERD (GUATEMALA)
PROJECTE: CENTRE D’ATENCIÓ A DISCAPACITATS
6. FUNDACIO TALIBES (SENEGAL)
PROJECTE: BIBLIOTECA
7. ACCION SIN FRONTERAS ONGD (SENEGAL)
PROJECTE: ALBERG MARES AMB NENS
8. ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA (ÍNDIA)
PROJECTE: FORMACIÓ PROFESSORAT
9. AYUDEMOS A UN NIÑO (NICARAGUA)
PROJECTE: SALUT MATERNO INFANTIL
10. FUNDACIO IPI COOPERACIO (VIETNAM)
PROJECTE: REHABILITACIÓ I FISIO AMB MENORS.
11. FUNDACIO SOL SOLIDARI (AFRICA)
PROJECTE: IL·LUMINAR CENTRES EDUCATIUS I SANITARIS.
12. DAGUA, ONG D'AJUDA A COLOMBIA
PROJECTE: DRETS A L’ALIMENTACIÓ
13. ACCIONES DE FAMILIAS NUEVAS (BOLÍVIA)
PROJECTE: SERVEIS SANITARIS PER A NENS
14. FUNDACIO VICENTE FERRER (ÍNDIA)
PROJECTE: VIVÈNDES PER HOMES I DONES
15. FUNDACIO SID MOSKITIA (HONDURES)
PROJECTE: CONSTRUCCIÓ
      
      4 ONGs per la Campanya d’emergència social:

1. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Resposta als efectes de les inundacions i esllavissades al Perú i Colòmbia.

2. CREU ROJA.
Resposta als efectes devastadors de les pluges torrencials al Perú.

3. ASSOCIACIÓ PRO-ACTIVA OPEN ARMS
Suport a les tasques de salvament marítim al Mediterrani central.

4. FUNDACIÓ IGINO GIORDANI.
Ajuda als damnificats en el terratrèmol de Mèxic.

Des de l'equip de govern, i des del grup municipal socialista estem sensibilitzats amb les causes solidàries, és per això que apostem i creiem necessari poder destinar una partida pressupostària des de l’Ajuntament, per donar suport a aquests projectes internacionals, perquè es puguin assolir amb èxit. Aquest és un compromís que estem duent a terme durant tot el nostre mandat i que ho continuarem fent. Per tant, creiem oportú donar visibilitat a aquestes accions mitjançant aquest escrit al bloc.