dimarts, 19 de desembre del 2017

85.000€ en subvencions per a projectes de solidaritat, cooperació internacional i emergència social al 2017.

Cada any l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, posa a l’abast de les ONG subvencions per poder  finançar projectes de solidaritat i cooperació internacional; per tal d’optar a aquestes s’han establert unes bases específiques per accedir-hi d’una manera equitativa i equilibrada entre totes les sol·licituds rebudes. Les bases aprovades són les següents a trets més rellevants, per poder consultar-la en versió completa a la web: www.ciutada.platjadaro.com, d’acord amb la següent convocatòria: 

Convocatòria pública anual de subvencions per a projectes de solidaritat i de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament, l’Any 2017:

-  Capítol I: Disposicions Generals.
Article 1 L’objectiu és la fixació del procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de les subvencions que, en concepte de transferències corrents, dins l’àmbit de la seva competència.
Article 2 Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases, no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a procedent.

-  Capítol II: Sol·licitants i conceptes subvencionables.
Article 3 Poden sol·licitar aquesta, organitzacions no lucratives amb seu o delegació permanent a l’estat espanyol que tinguin per finalitat les activitats solidàries i/o de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament i que compleixen les condicions.
Article 4 Es consideren d’objecte preferent les línies o accions  de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament en els àmbits per la millora de les condicions de vida.
  
-  Capítol III: Procediment de sol·licitud.
Article 5  La sol·licitud es formalitza mitjançant el model o impresos que consten en aquest annex, a la Unitat de Serveis Socials o bé descarregar-lo en les dates en què estigui vigent la convocatòria a la web de l’Ajuntament. S’ha d’adjuntar la següent documentació:
- Dades d’identificació (estatus, inscripció registral, targeta d’identificació fiscal, acreditació conforme la persona que envia la sol·licitud exerceix la representació de l’entitat i el seu DNI).
- Manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
- Memòria social i econòmic - financera de l’any anterior.
- Plànols en casos de construccions.
- Compromís d’avís del peticionari a l’ajuntament si rep alguna subvenció procedent d’altres administracions.
- Projecte justificatiu que concreti: objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini, els costos i font de finançament.
- Carta de suport del municipi receptor.
- Mapes i referències de localització.
- Manifestació de si es compleix o no amb la llei de transparència.
- Manifestació de si l’entitat disposa o no d’estats comptables anuals publicats i auditorats.

- Capítol IV: Condicions i criteris de valoració.
Article 7  La quantia a subvencionar es concedirà atenent als criteris següents, sempre que ho acreditin de forma explícita en el projecte:
·         Projecte de continuïtat.
·         Implantació institucional i política organitzacional.
·         Pla de voluntariat si disposem de voluntaris/socis del municipi.
·         Experiència en el desenvolupament de projectes. (menys de 5 projectes o més.)
·         Experiència al país o zona on es va executar el projecte o experiència en el sector d’intervenció. (Sense experiència, entre 1 i 3 projectes realitzats, 4 o més projectes realitzats).
·         Valoració de la capacitat de gestió. Qualificació de l’equip tècnic i gestió comptable.
·         Qualitat de disseny del projecte. Descripció dels antecedents i justificació del projecte, descripció de la ubicació del projecte i pertinença i grau de descripció de les activitats.
·         Significativitat social de l’entitat sol·licitant. Pla de comunicació i treball en xarxa.
·         Subvencions, altres subvencions rebudes per part d’altres entitats o administracions locals.
·         Descripció de la població beneficiària. Identificació i descripció de la població beneficiària.
·         Compliment de la llei de la transparència.
·         Serà valorat positivament si l’ONG col·labora amb aspectes de sensibilització per activitats que es puguin realitzar dins del municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. I també si dóna visibilitat de la seva acció social dins del municipi amb activitats, tríptics, material...
·         L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb el pressupost total presentat del projecte, i la subvenció que si li atorgui es calcularà en tant cent del pressupost total del projecte.
·         En el cas que la subvenció atorgada, sigui inferior a la quantitat sol·licitada, l’entitat sol·licitant decidirà si manté el pressupost inicial mitjançant altres finançaments o si refà el projecte d’acord amb els recursos econòmics disponibles. La decisió s’haurà de comunicar a la Unitat de Serveis Socials.
Article 10. L’ incompliment de qualsevol requisit en les presents normes o falta de presentació justificativa en els terminis fixats, portarà implícita la renúncia i es procedirà d’ofici a revocar-la.
Article 12.  Els  beneficiaris resten obligats a facilitar tota la informació que, en relació amb la subvenció concedida, requereixen l’Ajuntament, la Sindicatura i el tribunal de comptes.

-  Capítol V: Procediment de concessió, acceptació, justificació, presentació del final del projecte, renúncia i pagament.
Article 13.  La unitat de Serveis Socials gestionarà els expedients, la comissió informativa de benestar social, participació ciutadana, dinamització pública i salut pública, avaluarà els projectes, i el/la regidor/a delegat/a proposarà a la junta de govern la resolució de les subvencions.
Article 15.  L’entitat assumirà el compromís d’aportar abans del 30 de novembre de l’any següent a l’aprovació de la subvenció, i mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament per via electrònica, un informe complet del projecte finalitzat i les factures de la despesa del projecte per l’import total del projecte presentat.

-  Capítol VII: Mitjans de notificació de la resolució.
      Article 18.   La notificació de la resolució es realitzarà de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest 2017 han estat seleccionades 15 ONG’s que es varen presentar a la convocatòria complint amb les bases reguladores i es repartiran entre elles un total de 40.000€, i per l’altre costat tenim la partida d’emergència social dotada amb 45.000€, que han estat destinades a 4 ONG’s. A continuació us presentem  aquestes:

-       15 ONGs de solidaritat i cooperació:
1. FUNDACIO PRIVADA UTOPIA (SENEGAL)
PROJECTE: EDUCACIÓ INFANTIL
2. ASSOCIACIO ACCIO SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA ASL (GÈCIA)
PROJECTE: SOCIOSANITARI
3. SOARPAL (NICARAGUA)
PROJECTE: COMUNITARI
4. CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT (MALI)
PROJECTE: COL·LEGI 3 A 5 ANYS.
5. GERD (GUATEMALA)
PROJECTE: CENTRE D’ATENCIÓ A DISCAPACITATS
6. FUNDACIO TALIBES (SENEGAL)
PROJECTE: BIBLIOTECA
7. ACCION SIN FRONTERAS ONGD (SENEGAL)
PROJECTE: ALBERG MARES AMB NENS
8. ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA (ÍNDIA)
PROJECTE: FORMACIÓ PROFESSORAT
9. AYUDEMOS A UN NIÑO (NICARAGUA)
PROJECTE: SALUT MATERNO INFANTIL
10. FUNDACIO IPI COOPERACIO (VIETNAM)
PROJECTE: REHABILITACIÓ I FISIO AMB MENORS.
11. FUNDACIO SOL SOLIDARI (AFRICA)
PROJECTE: IL·LUMINAR CENTRES EDUCATIUS I SANITARIS.
12. DAGUA, ONG D'AJUDA A COLOMBIA
PROJECTE: DRETS A L’ALIMENTACIÓ
13. ACCIONES DE FAMILIAS NUEVAS (BOLÍVIA)
PROJECTE: SERVEIS SANITARIS PER A NENS
14. FUNDACIO VICENTE FERRER (ÍNDIA)
PROJECTE: VIVÈNDES PER HOMES I DONES
15. FUNDACIO SID MOSKITIA (HONDURES)
PROJECTE: CONSTRUCCIÓ
      
      4 ONGs per la Campanya d’emergència social:

1. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Resposta als efectes de les inundacions i esllavissades al Perú i Colòmbia.

2. CREU ROJA.
Resposta als efectes devastadors de les pluges torrencials al Perú.

3. ASSOCIACIÓ PRO-ACTIVA OPEN ARMS
Suport a les tasques de salvament marítim al Mediterrani central.

4. FUNDACIÓ IGINO GIORDANI.
Ajuda als damnificats en el terratrèmol de Mèxic.

Des de l'equip de govern, i des del grup municipal socialista estem sensibilitzats amb les causes solidàries, és per això que apostem i creiem necessari poder destinar una partida pressupostària des de l’Ajuntament, per donar suport a aquests projectes internacionals, perquè es puguin assolir amb èxit. Aquest és un compromís que estem duent a terme durant tot el nostre mandat i que ho continuarem fent. Per tant, creiem oportú donar visibilitat a aquestes accions mitjançant aquest escrit al bloc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.