dijous, 21 de desembre del 2017

Un 2018 per continuar treballant per un poble millor per tots.

Donarem inici en breu a un any 2018 on alguns dels projectes treballats durant mesos veuran la llum o començaran a insinuar la seva posada en marxa. Projectes que com ens varem comprometre electoralment estan pensats de la mà dels veïns i veïnes de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i que principalment busquen la millora de la vida dels nostres conciutadans i la millora del nostre municipi com a entorn natural, comercial i cultural.

Parlem de serveis per als veïns com el transport a Centres de Dia per a la gent gran, de l’ampliació del servei del Xarxa Bus, de la homologació del Centre d’Educació de Persones Adultes, de formar part de la Xarxa Gironina de Ciutats Educadores, del Pla de Detecció de la Dislèxia a les Escoles o del nou servei de Mediadors Familiars; però parlem també d’inversions importants en equipaments d’usos socials i culturals com la construcció del nou Centre Cívic de Castell d’Aro, la finalització de la restauració del Museu de la Nina – Antic Casino o del projecte d’ampliació de la Biblioteca Mercè Rodoreda.

Inversions i projectes que cal fer també en l’àmbit estratègic, i és per això que al 2018 aprovarem el Pla d’Equipaments Municipal i el Pla de Comerç, dos documents construïts de la mà de veïns, tècnics i polítics que definiran el marc de treball dels propers anys en àmbits tan cabdals per el creixement i ordenació de futur del nostre poble. Uns documents que ens permetran treballar en l’ampliació natural del Parc dels Estanys, en la redacció del projecte de la Illa Comercial, o en el projecte de Teatre-Auditori Palau de Congressos entre d’altres.


Arribem al 2018 amb ganes de continuar fent un poble millor per tots, en el què tots puguem viure amb plenitud, i en el què els milers de visitants que s’apropen a nosaltres es continuïn trobant, any rere any, amb la millor de les nostres versions. Encetem un nou any 2018 ple d’il·lusions i desitjos, amb 365 noves oportunitats per treure el millor de tots nosaltres, estem segurs que entre tots ho farem possible. Bones festes!


dimarts, 19 de desembre del 2017

85.000€ en subvencions per a projectes de solidaritat, cooperació internacional i emergència social al 2017.

Cada any l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, posa a l’abast de les ONG subvencions per poder  finançar projectes de solidaritat i cooperació internacional; per tal d’optar a aquestes s’han establert unes bases específiques per accedir-hi d’una manera equitativa i equilibrada entre totes les sol·licituds rebudes. Les bases aprovades són les següents a trets més rellevants, per poder consultar-la en versió completa a la web: www.ciutada.platjadaro.com, d’acord amb la següent convocatòria: 

Convocatòria pública anual de subvencions per a projectes de solidaritat i de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament, l’Any 2017:

-  Capítol I: Disposicions Generals.
Article 1 L’objectiu és la fixació del procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de les subvencions que, en concepte de transferències corrents, dins l’àmbit de la seva competència.
Article 2 Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases, no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a procedent.

-  Capítol II: Sol·licitants i conceptes subvencionables.
Article 3 Poden sol·licitar aquesta, organitzacions no lucratives amb seu o delegació permanent a l’estat espanyol que tinguin per finalitat les activitats solidàries i/o de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament i que compleixen les condicions.
Article 4 Es consideren d’objecte preferent les línies o accions  de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament en els àmbits per la millora de les condicions de vida.
  
-  Capítol III: Procediment de sol·licitud.
Article 5  La sol·licitud es formalitza mitjançant el model o impresos que consten en aquest annex, a la Unitat de Serveis Socials o bé descarregar-lo en les dates en què estigui vigent la convocatòria a la web de l’Ajuntament. S’ha d’adjuntar la següent documentació:
- Dades d’identificació (estatus, inscripció registral, targeta d’identificació fiscal, acreditació conforme la persona que envia la sol·licitud exerceix la representació de l’entitat i el seu DNI).
- Manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
- Memòria social i econòmic - financera de l’any anterior.
- Plànols en casos de construccions.
- Compromís d’avís del peticionari a l’ajuntament si rep alguna subvenció procedent d’altres administracions.
- Projecte justificatiu que concreti: objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini, els costos i font de finançament.
- Carta de suport del municipi receptor.
- Mapes i referències de localització.
- Manifestació de si es compleix o no amb la llei de transparència.
- Manifestació de si l’entitat disposa o no d’estats comptables anuals publicats i auditorats.

- Capítol IV: Condicions i criteris de valoració.
Article 7  La quantia a subvencionar es concedirà atenent als criteris següents, sempre que ho acreditin de forma explícita en el projecte:
·         Projecte de continuïtat.
·         Implantació institucional i política organitzacional.
·         Pla de voluntariat si disposem de voluntaris/socis del municipi.
·         Experiència en el desenvolupament de projectes. (menys de 5 projectes o més.)
·         Experiència al país o zona on es va executar el projecte o experiència en el sector d’intervenció. (Sense experiència, entre 1 i 3 projectes realitzats, 4 o més projectes realitzats).
·         Valoració de la capacitat de gestió. Qualificació de l’equip tècnic i gestió comptable.
·         Qualitat de disseny del projecte. Descripció dels antecedents i justificació del projecte, descripció de la ubicació del projecte i pertinença i grau de descripció de les activitats.
·         Significativitat social de l’entitat sol·licitant. Pla de comunicació i treball en xarxa.
·         Subvencions, altres subvencions rebudes per part d’altres entitats o administracions locals.
·         Descripció de la població beneficiària. Identificació i descripció de la població beneficiària.
·         Compliment de la llei de la transparència.
·         Serà valorat positivament si l’ONG col·labora amb aspectes de sensibilització per activitats que es puguin realitzar dins del municipi de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. I també si dóna visibilitat de la seva acció social dins del municipi amb activitats, tríptics, material...
·         L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb el pressupost total presentat del projecte, i la subvenció que si li atorgui es calcularà en tant cent del pressupost total del projecte.
·         En el cas que la subvenció atorgada, sigui inferior a la quantitat sol·licitada, l’entitat sol·licitant decidirà si manté el pressupost inicial mitjançant altres finançaments o si refà el projecte d’acord amb els recursos econòmics disponibles. La decisió s’haurà de comunicar a la Unitat de Serveis Socials.
Article 10. L’ incompliment de qualsevol requisit en les presents normes o falta de presentació justificativa en els terminis fixats, portarà implícita la renúncia i es procedirà d’ofici a revocar-la.
Article 12.  Els  beneficiaris resten obligats a facilitar tota la informació que, en relació amb la subvenció concedida, requereixen l’Ajuntament, la Sindicatura i el tribunal de comptes.

-  Capítol V: Procediment de concessió, acceptació, justificació, presentació del final del projecte, renúncia i pagament.
Article 13.  La unitat de Serveis Socials gestionarà els expedients, la comissió informativa de benestar social, participació ciutadana, dinamització pública i salut pública, avaluarà els projectes, i el/la regidor/a delegat/a proposarà a la junta de govern la resolució de les subvencions.
Article 15.  L’entitat assumirà el compromís d’aportar abans del 30 de novembre de l’any següent a l’aprovació de la subvenció, i mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament per via electrònica, un informe complet del projecte finalitzat i les factures de la despesa del projecte per l’import total del projecte presentat.

-  Capítol VII: Mitjans de notificació de la resolució.
      Article 18.   La notificació de la resolució es realitzarà de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest 2017 han estat seleccionades 15 ONG’s que es varen presentar a la convocatòria complint amb les bases reguladores i es repartiran entre elles un total de 40.000€, i per l’altre costat tenim la partida d’emergència social dotada amb 45.000€, que han estat destinades a 4 ONG’s. A continuació us presentem  aquestes:

-       15 ONGs de solidaritat i cooperació:
1. FUNDACIO PRIVADA UTOPIA (SENEGAL)
PROJECTE: EDUCACIÓ INFANTIL
2. ASSOCIACIO ACCIO SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA ASL (GÈCIA)
PROJECTE: SOCIOSANITARI
3. SOARPAL (NICARAGUA)
PROJECTE: COMUNITARI
4. CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT (MALI)
PROJECTE: COL·LEGI 3 A 5 ANYS.
5. GERD (GUATEMALA)
PROJECTE: CENTRE D’ATENCIÓ A DISCAPACITATS
6. FUNDACIO TALIBES (SENEGAL)
PROJECTE: BIBLIOTECA
7. ACCION SIN FRONTERAS ONGD (SENEGAL)
PROJECTE: ALBERG MARES AMB NENS
8. ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA (ÍNDIA)
PROJECTE: FORMACIÓ PROFESSORAT
9. AYUDEMOS A UN NIÑO (NICARAGUA)
PROJECTE: SALUT MATERNO INFANTIL
10. FUNDACIO IPI COOPERACIO (VIETNAM)
PROJECTE: REHABILITACIÓ I FISIO AMB MENORS.
11. FUNDACIO SOL SOLIDARI (AFRICA)
PROJECTE: IL·LUMINAR CENTRES EDUCATIUS I SANITARIS.
12. DAGUA, ONG D'AJUDA A COLOMBIA
PROJECTE: DRETS A L’ALIMENTACIÓ
13. ACCIONES DE FAMILIAS NUEVAS (BOLÍVIA)
PROJECTE: SERVEIS SANITARIS PER A NENS
14. FUNDACIO VICENTE FERRER (ÍNDIA)
PROJECTE: VIVÈNDES PER HOMES I DONES
15. FUNDACIO SID MOSKITIA (HONDURES)
PROJECTE: CONSTRUCCIÓ
      
      4 ONGs per la Campanya d’emergència social:

1. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Resposta als efectes de les inundacions i esllavissades al Perú i Colòmbia.

2. CREU ROJA.
Resposta als efectes devastadors de les pluges torrencials al Perú.

3. ASSOCIACIÓ PRO-ACTIVA OPEN ARMS
Suport a les tasques de salvament marítim al Mediterrani central.

4. FUNDACIÓ IGINO GIORDANI.
Ajuda als damnificats en el terratrèmol de Mèxic.

Des de l'equip de govern, i des del grup municipal socialista estem sensibilitzats amb les causes solidàries, és per això que apostem i creiem necessari poder destinar una partida pressupostària des de l’Ajuntament, per donar suport a aquests projectes internacionals, perquè es puguin assolir amb èxit. Aquest és un compromís que estem duent a terme durant tot el nostre mandat i que ho continuarem fent. Per tant, creiem oportú donar visibilitat a aquestes accions mitjançant aquest escrit al bloc.

divendres, 24 de novembre del 2017

L'Aula d'Adults Municipal, cap a formació reconeguda com a Centre de Formació d'Adults

Actualment a l’Àrea de Serveis a les Persones, des de la Unitat de Dinamització Comunitària, està duent a terme la nova creació d’un Centre de Formació d’Adults (CFA) de caràcter públic a Castell-Platja d’Aro; un servei que té els seus inicis a l’any 1999, en l'àmbit de la formació de persones adultes i sota la denominació d'Aula de Formació d’Adults des de l’any 2002/03, i que dona servei actualment a més de 200 persones. 

Aquest servei ha atès la diversitat de necessitats formatives, i ha ofert oportunitats de formació d’adults i es caracteritza per l’atenció individualitzada a les persones a qui van adreçades. És així que es vol assumir el repte de donar qualitat aquesta formació d’adults i que possibiliti oferir acreditacions oficials, i és per això que actualment s’està treballant per aconseguir-ho.

Els objectius que té aquest Centre de Formació d’Adults són:
- Oferir un programa de cursos i activitats que aculli i doni resposta a les necessitats formatives, socials, culturals i educatives de la població adulta.
- Acollir a la població nouvinguda al nostre municipi tot oferint espais de relació, d’intercanvi i de coneixement de l’entorn més proper a l’alumnat.

Les despeses de la nostra Aula d'Adults es concentren en tres àmbits: el personal, les despeses per a projectes, i els costos de manteniment dels equipaments.Unes despeses que en els darrers anys han quedat estabilitzades al voltant d’aquestes xifres:
Despeses de personal: 168.000 €
Despeses per a projectes: 14.000 €
Manteniment i subministraments: 23.000 €


COSTOS TOTALS: 205.000 €
Aquests costos no inclouen el manteniment de les instal·lacions fet per personal de l’Ajuntament. 
Per l’altre costat, els ingressos relacionats amb el servei d'Aula d'Adults es concentren únicament en les taxes i el preu públic del material, que signifiquen un ingrés mitjà anual de 5.000€.

INGRESSOS TOTALS: 5.000 €

Aportació municipal: 200.000€
Com es pot veure amb el balanç resultant, el nostre servei d'Aula d'Adults a Castell d’Aro i Platja d’Aro és un servei deficitari en tant que no és sostenible per ell mateix, però que per la prioritat que es dona i que s’ha donat sempre a l’àmbit formatiu d’excel·lència i de servei als veïns del nostre municipi, és un servei que es veu complementat per una aportació municipal important, que prové dels impostos de tots els veïns. Una forma de garantir una formació i serveis de proximitat, de qualitat, i públics per a tots els veïns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

Actualment s’està treballant des d’una vessant educativa positiva, respectuosa i duent a terme un procés d’avaluació continuada, ajustant-se a les necessitats actuals i futures de les persones que reben el servei. Aquesta oferta formativa es duu a terme en 8 mesos de duració, que segueix el ritme estacional laboral del nostre municipi. L’inici del curs és després del 12 d’octubre, quan ja s’ha acabat la temporada turística i acabem a finals de maig, quan falta poc que comenci aquesta.

S’imparteixen formacions, tant a Castell  d’Aro com a Platja d’Aro i aquesta són les següents:
- Programa de formació bàsica instrumental de llengua escrita i comunicació oral.
- Programa de formació bàsica llengua Castellana, tant nivell inicial com nivell avançat.
- Programa de formació bàsica continuada en Català, taller de lectura, xerrada amb autors dels llibres llegits.
- Programa de coneixement de l’entorn més proper, Acollida i coneixement de l’entorn.
- Programa de col·laboració amb l’associació del voluntariat.

També s’ha de destacar la gran tasca que realitza el centre de formació de persones adultes amb la preparació i la celebració d’activitats tradicionals i culturals pròpies de la unitat de dinamització comunitària, tals com: la castanyada, la festa de Nadal ... tot fent un treball en xarxa dins del municipi, a més a més, es conta amb el suport per poder observar i fer una mirada a la feina realitzada durant el curs, de la revista el Mussolet. Alhora per tal de promoure les relacions interpersonals i l’intercanvi cultural es promouen dues activitats claus:
- Excursions culturals.
- Festa de les cultures.

La creació d’aquest Centre de Formació d’Adults, que ens agradaria que es pogués produïr per al curs 2018/2019, donarà una qualitat formativa al municipi dotant als ciutadans d’una cartera de formació completa i homologada, plena d’oportunitats pel seu futur cobrint molts perfils, per tal d’aconseguir l’emancipació i crear més oportunitats laborals dins i fora del municipi.


dimecres, 22 de novembre del 2017

Millorant el Xarxa Bus, el servei municipal de transport

Al Ple del passat 21 de juny es va aprovar el reglament del Servei Municipal de Transport Social, el Xarxa Bus, que funciona amb regularitat tots els dijous i divendres i que dona un servei de connexió entre Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Inicialment l'ús d'aquest servei estava dedicat a aquelles persones amb problemes de mobilitat i/o de recursos per poder tenir mitjan propis de transport; amb l'aprovació de la modificació del reglament, aquest servei passa a obrir-se a tota la ciutadania a un preu de 0.50 €.

Aquest modificació, votada a favor per la totalitat del plenari del passat 15 de novembre, incorpora principalment dos canvis en el servei:

1. Fer possible l'ús del transport per part de diferents àrees de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, que tinguin motius que en justifiquin l'ús. Així per exemple els nens i nenes de la Casa Lila de Castell d'Aro en poden fer ús per fer les visites programades a la Biblioteca Mercè Rodoreda; i altres serveis similars també es poden veure beneficiats.

2. Permetre que pugui fer ús del Xarxa Bus qualsevol persona que tot i no complir el requisits inicials del servei, pagui el preu públic corresponent, que serà de 0.50€.

Les prioritats en cas de màxima afluència en el viatge serà donar primer servei a les persones individuals amb carnet de transport social, després els departaments de l'Ajuntament, i per últim a les persones que paguin el preu públic.

La voluntat de l'Àrea de Benestar Social és seguir donant un servei necessari per a molt veïns amb dificultats de mobilitat i transport urbà, així com ampliar la cobertura i viabilitat del Xarxa Bus mitjançant els grups que provinguin d'alguna de les àrees de l'Ajuntament, així com veïns que vulguin fer-ne ús personal fent el pagament del cost del servei.

Seguim treballant per millorar la vida dels nostres veïns, essent conscients que en queda #moltperfer.


dimarts, 31 d’octubre del 2017

La diferència entre taxes i impostos

Estem en el moment de l'any on des dels Ajuntaments aprovem les Ordenances Fiscals per l'any següent, dins de la comprensible complexitat d'entendre els tributs municipals intentem explicar quines són les diferències entre una taxa i un impost, per què així puguem ser tots conscients del significat, repercussió i objectiu dels tributs municipals.

La diferència entre taxes i impostos és que els primers es cobren com a contraprestació directa i determinada d'un servei que rep el ciutadà (com per exemple la recollida de residus). I que els impostos s'utilitzen per a diferents fins i béns públics però no existeix aquesta relació directa (com és l'impost de vehicles de tracció mecànica). En aquest sentit, amb una taxa sabem exactament el servei o benefici directe del que gaudim, cosa que no passa amb els impostos.

Els impostos

Els impostos són els tributs més importants i també els més habituals. De fet, constitueixen la principal font de finançament de l'administració pública. A diferència de les taxes, en el cas dels impostos no hi ha una contraprestació específica per el seu pagament, sinó que formen part de l'engranatge de l'administració per facilitar un determinat estat de benestar. A més, a través dels impostos l'administració redistribueix serveis, inversions, ajudes o subvencions entre d'altres.

Les taxes

Les taxes operen de forma diferent als impostos. En aquest cas es paga a canvi d'un servei que realitza l'administració pública o per un acte que derivi un benefici o avantatge especial per a una persona concreta. És a dir, les taxes estan directament relacionades amb un servei o activitat. La principal diferència entre taxes i impostos és que les primeres no tenen caràcter universal, com sí passa amb molts tributs. Dit d'una altra manera, la taxa només l'abona qui fa ús del servei no tots els ciutadans.

En el cas de serveis públics, un bon exemple de taxa és la Taxa d'Escombraries o Taxa de Residus Urbans que serveix per sufragar la recollida d'escombraries per part de l'Ajuntament i la abonen els que tenen habitatge. Una de les particularitats de les taxes és que en estar lligades a un servei, la recaptació no podrà superar l'import del servei. La traducció és que l'Ajuntament no pot enriquir-se o guanyar diners amb la taxa. En el cas anterior, l'import de la taxa hauria de ser el resultat de dividir el cost del servei entre el nombre de persones o habitatges que faran ús d'ella.

Tots són tributs

Tant les taxes com els impostos són tributs. A aquests dos s'uneix un tercer tipus de tribut dins de l'ordenament fiscal: les contribucions especials. En aquest cas parlem de tributs a través dels quals el subjecte passiu obté un benefici o un augment del valor dels seus béns. Un exemple serien les obres públiques o l'ampliació de serveis públics. De nou, amb la contribució s'obté algun tipus de contraprestació, per més que aquesta no sigui tan directa com les relacionades amb les taxes.

En certa manera, les contribucions especials són semblants a les derrames que cal pagar en una comunitat de veïns quan s'emprèn una millora, només que en aquest cas la comunitat seria l'Ajuntament. Com passava amb les taxes, és imprescindible que les contribucions no superin el cost total de l'obra o servei a què fan referència. És a dir, que no es poden utilitzar com a mitjà per obtenir un benefici per part de l'administració.


dimarts, 24 d’octubre del 2017

La normativa ISO i l’estadística sobre l’actuació policial durant l'estiu.

La Policia Local del nostre municipi està al capdavant dins de la normativa ISO 9001:2015 elaborada per l’Organització Internacional per a la Normalització; aquesta determina els requisits per un sistema de gestió de la qualitat, que es pot aplicar i utilitzar en l’organització interna, sense importar el producte i/o servei que brinda una organització pública.
L’obtenció d’aquesta certificació dóna lloc i mostra que la Policia local de Castell-Platja d’Aro està dotada i compromesa amb una avaluació basada en una escala de 10 punts:
Ø  Abast. Ø  Referències normatives. Ø  Termes i definicions. Ø  Context de l'Organització.
Ø  Lideratge. Ø  Planificació. Ø  Suport. Ø  Operació. Ø  Avaluació de l'acompliment. Ø  Millora.

Aquest sistema permet que l’organització pugui fer una avaluació de tots els punts anteriorment esmentats, per fer una millora de qualitat dels serveis que presta, la seva constant revisió dóna validesa al procés pel que un cop és superada se certifica el compromís (ja que està sotmesa a revisions anuals) per part de l’organització. Això implica que s’ha de prestar el millor servei i complir amb els estàndards elaborats per la mateixa organització internacional.

Actualment, segons ens consta, som la primera Policia Local que obté aquesta certificació de qualitat, i una de les molt poques de Catalunya.

La junta directiva de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha pres l’acord d’atorgar a la Policia Local de Castell-Platja d’Aro un dels premis anuals de l’entitat, el Guardó de Qualitat, en reconeixement a la tasca per la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat basat en l’ISO 9001:2015 i a la seva aportació i promoció turística a la Costa Brava. 

Aquesta feina que requereix estar dins de la normativa ISO, dóna l’oportunitat de tenir unes dades més reals i acurades de totes les actuacions policials, que en el període d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, ens ha permés observar  que s’ha reduït els delictes en un 6’14% en comparativa a l’últim any. Hi ha hagut un total de 40 persones detingudes, les quals 8 han estat detingudes pels Mossos d’Esquadra i 32 per la Policia Local. A continuació fem un breu esquema per visualitzar aquestes dades amb més claredat:


§       Delictes contra el patrimoni:

      Furt: Reducció del 8,77%
      Furt lleu: Reducció del 7,05%
      Furt a l'interior del vehicle: Reducció del 28,57%
      Robatori amb violència o intimidació: Reducció del 23,81%
      Robatori o furt de vehicles: Reducció del 33,33%
      Robatori amb força a l'interior de vehicles: Reducció del 24%
      Robatori amb força a domicili: Augment del 7,02%

La Policia Local del municipi està compromesa amb la ciutadania i l’administració, i per tant seguirà per aquest camí de qualitat donant un servei professional i compromés a la ciutadania. 

dijous, 19 d’octubre del 2017

Un breu resum de la memòria de Benestar Social del 2016

Els serveis socials del municipi, cada any elabora una memòria complerta sobre els projectes, serveis i equipaments que es donen a la ciutadania, i per tant s’ofereix una mirada àmplia de tot allò que es realitza a l’àrea de Benestar Social i així poder analitzar el treball real fet al municipi i la seva eficàcia i eficiència.


El 2016 ha augmentat l’atenció directa, realitzant 2.534 entrevistes i derivant 96 coordinacions, la majoria d’aquestes intervencions han estat per la prevenció i inserció, ajudes domiciliàries i allotjaments alternatius, entre d’altres.

Les problemàtiques socials que s’han detectat al municipi són diverses, les més demandades han estat en primer lloc, les ajudes de caràcter econòmic, seguidament de les orientacions i demandes laborals i alhora les mancances socials, una visió molt latent de les problemàtiques que trobem dins del municipi, cosa que ens dóna molta informació per actuar.

L’ajuda domiciliaria, és un servei que ofereix els serveis socials, l’any 2015 es varen atendre uns 76 casos, el 2016 s’han atès 103 casos, donant una àmplia cobertura a tots els usuaris i facilitant la vida diària aquelles persones sol·licitants del servei; un altre servei és la teleassistència on 20 persones en disposen d’aquest dispositiu per qualsevol emergència sanitària o d’altra urgència. També tenen una alta demanda les urgències socials, com són els pagaments de la farmàcia com del transport públic, la qual cosa ajuda a nombre significatiu de persones en el seu dia a dia i poder contribuir a la normalitat de la seva vida quotidiana.

El registre que està localitzat als serveis socials, donen d’alta diferents serveis com són informes, beques, ajudes... entre d’altres per poder agilitzar i recopilar les dades i documents dels usuaris demandants, només en registres d’entrada, el servei ha fet 833 registres, i de l’oficina d’OAC de la Generalitat 738 registres.

El banc d’Aliments de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró ha atès en aquest 2016 entre 80 i 110 famílies del municipi. En els grans recaptes fets els últims anys i gràcies a la nova gestió i els canvis positius que s’han realitzat, el treball que s’ha dut a terme ha obtingut molt bons resultats, ja pel nombre que va en augment de voluntaris com pels kg recollits a cada convocatòria, les xifres són les següents:
Estiu de l’any 2016 8.468, 09kg,  hivern de l’any 2016 12.450kg
Estiu de l’any 2015 11.019kg, hivern de l’any 2015 12.168kg

En el servei de rober el 2016, hi ha hagut un total de 4.451 peces de roba i altres objectes, on 255 famílies del municipi han pogut beneficiar-se d’aquest servei.

Des de la Regidoria de Benestar Social creiem que l'equip de professionals  de l'àrea està realitzant una molt bona feina, s'està oferint una atenció real a la gent que viu i conviu al municipi, la diversitat de serveis, ajudes i subvencions que ofereixen donen l’oportunitat a la ciutadania de poder acollir-se a aquestes i poder optar a una millora de la seva qualitat de vida. Seguirem treballant per millorar serveis i atencions.

dimarts, 26 de setembre del 2017

L’Impost de Bens Immobles a Castell-Platja d’Aro

L’IBI, l’Impost sobre Béns Immobles, és un impost obligatori que recapten tots els ajuntaments, que te gestió compartida entre Cadastre i el propi Ajuntament, i que està determinat per el valor cadastral, que sorgeix del valor del sòl en solars sense edificar i del valor de sòl més el de la construcció, en cas d’estar edificat.

El valor del sòl (preu/m²) es calcula a partir de la Ponència de valor de béns de naturalesa urbana del municipi de Castell-Platja d’Aro que fa el Cadastre, i que va ser revisada l’any 2009 comportant una pujada mitjana del valor cadastral del 108,43%; un increment que s’incorpora de forma progressiva durant deu anys, i que per tant s’enllestirà a l’any 2019. El càlcul es basa en diferents característiques de la parcel·la: ubicació, qualificació urbanística, serveis de què es disposa, o la proximitat a vies de comunicació, a més a més, es tenen en compte característiques particulars, com la forma irregular, les pendents, la longitud de la façana i si n’hi ha més d’una, etc. Per tant, dues parcel·les situades al mateix lloc poden tenir valors de sòl diferents.

Per un altre costat l’edificació es valora segons el valor de ponència dels costos d’execució que graven la construcció, depreciats en funció de la seva antiguitat, estat de conservació, etc. Les diferents construccions es classifiquen segons el seu ús, tipus, modalitat i categoria, d’acord a les Normes Tècniques de Valoració. L’import resultant és independent de la situació de la parcel·la on s’hagi construït l’edificació.

Finalment la quota líquida de l’IBI és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen, que es modificable cada any a través de les Ordenances Fiscals. A la darrera modificació els gravàmens a Castell-Platja d’Aro es varen aprovar amb els següents tipus:
-          Béns immobles rústics: 0,7293%
-          Béns immobles urbans: 0,87%

Uns tipus que han evolucionat de la següent manera en els darrers anys, en el cas del béns immobles urbans:
-          2015: 0,9079%
-          2016: 0,88%
-          2017: 0,87%


L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró fixa un calendari del contribuent amb dues opcions, un únic pagament (el 10 de juliol), o la possibilitat de realitzar el pagament fraccionat en tres terminis (agost, octubre i desembre), i que te vinculades una sèrie de bonificacions com aquells immobles que tenen usos socials, habitatges que hagin instal·lat sistemes d’energia renovables, o ajuts per persones majors de 65 anys, beneficiaris d’una pensió de viduïtat, persones amb una disfunció igual o superior al 33%, famílies nombroses, o persones inscrites al SOC entre d’altres.

dilluns, 25 de setembre del 2017

EL NOU SERVEI DE TRANSPORT ALS CENTRES DE DIA: Funcionament i regulació

Des de’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a iniciativa de l'Àrea de Benestar Social, posarem en funcionament abans de final d'any un servei de transport als centres de dia, com són els de Sant Feliu de Guíxols, Palamós o la residència Bellamar. A continuació posem en coneixement allò més rellevant del reglament  d’aquest servei, aprovat al Ple Ordinari del passat 20 de setembre,  per tal que pugueu començar a conèixer els detalls de funcionament i regulació. 

El Transport de centre de dia recollirà/portarà als beneficiaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro o S'Agaró a la porta del seu domicili, el servei funcionarà de dilluns a divendres excepte festius, i tindrà un itinerari/horari marcat (8h a 14h i de 15h a 18h). El transport disposarà de nou places més un conductor i un acompanyant.

Podran sol·licitar aquest servei  les persones que compleixin les següents condicions:
  1. Estar empadronat/ada i residir al municipi de Castell-Platja d’Aro i S’agarò.
  2. Assistir a alguns dels centres de dia següents:
·         Palamós gent gran
·         Sant Feliu gent gran
·         Centre de dia residència Bellamar

Les sol·licituds del servei es dirigiran a l'Àrea de Benestar Social i hauran d’anar signades per la persona peticionaria o, si s’escau, pel representant legal, adjuntant la documentació següent:
·         Fotocòpia DNI/ NIF/NIE/passaport de la persona beneficiaria.
·         Certificat d’empadronament.
·         Certificat d’assistència al centre de dia.
·      Acreditar els ingressos de la unitat de convivència a través de declaració de renta, certificat de la/les pensions, moviments bancaris.

Un cop analitzat l’estudi econòmic amb la documentació presentada es valorarà el cost  que el sol·licitant ha de pagar pel servei tenint en compte els següents ingressos:.
             ·         Ingressos inferiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei serà gratuït.
·         Ingressos superiors a 12.883€/ anuals per sol·licitant o 25.760€/ anuals per unitat familiar el servei tindrà un cost de 3€ per viatge.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró va observar a través de la regidoria de Benestar social que aquest servei era necessari i es valora molt positivament la implementació d’un transport als centres de dia amb la finalitat de poder cobrir algunes necessitats que s'han detectat a través dels suggeriments fets a la comissió de gent gran, o a les entrevistes amb els usuaris dins de serveis socials.


Aquest servei vol millorar la qualitat de vida dels ciutadans que viuen a la vila i que són destinataris del servei, i puguin accedir a un recurs que els hi fa un benefici molt gran, i que molts cops no poden ni troben la manera d’accedir-hi, per tant l’administració ha posat al seu abast aquests serveis per millorar la seva accessibilitat.