dimarts, 26 de setembre del 2017

L’Impost de Bens Immobles a Castell-Platja d’Aro

L’IBI, l’Impost sobre Béns Immobles, és un impost obligatori que recapten tots els ajuntaments, que te gestió compartida entre Cadastre i el propi Ajuntament, i que està determinat per el valor cadastral, que sorgeix del valor del sòl en solars sense edificar i del valor de sòl més el de la construcció, en cas d’estar edificat.

El valor del sòl (preu/m²) es calcula a partir de la Ponència de valor de béns de naturalesa urbana del municipi de Castell-Platja d’Aro que fa el Cadastre, i que va ser revisada l’any 2009 comportant una pujada mitjana del valor cadastral del 108,43%; un increment que s’incorpora de forma progressiva durant deu anys, i que per tant s’enllestirà a l’any 2019. El càlcul es basa en diferents característiques de la parcel·la: ubicació, qualificació urbanística, serveis de què es disposa, o la proximitat a vies de comunicació, a més a més, es tenen en compte característiques particulars, com la forma irregular, les pendents, la longitud de la façana i si n’hi ha més d’una, etc. Per tant, dues parcel·les situades al mateix lloc poden tenir valors de sòl diferents.

Per un altre costat l’edificació es valora segons el valor de ponència dels costos d’execució que graven la construcció, depreciats en funció de la seva antiguitat, estat de conservació, etc. Les diferents construccions es classifiquen segons el seu ús, tipus, modalitat i categoria, d’acord a les Normes Tècniques de Valoració. L’import resultant és independent de la situació de la parcel·la on s’hagi construït l’edificació.

Finalment la quota líquida de l’IBI és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen, que es modificable cada any a través de les Ordenances Fiscals. A la darrera modificació els gravàmens a Castell-Platja d’Aro es varen aprovar amb els següents tipus:
-          Béns immobles rústics: 0,7293%
-          Béns immobles urbans: 0,87%

Uns tipus que han evolucionat de la següent manera en els darrers anys, en el cas del béns immobles urbans:
-          2015: 0,9079%
-          2016: 0,88%
-          2017: 0,87%


L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró fixa un calendari del contribuent amb dues opcions, un únic pagament (el 10 de juliol), o la possibilitat de realitzar el pagament fraccionat en tres terminis (agost, octubre i desembre), i que te vinculades una sèrie de bonificacions com aquells immobles que tenen usos socials, habitatges que hagin instal·lat sistemes d’energia renovables, o ajuts per persones majors de 65 anys, beneficiaris d’una pensió de viduïtat, persones amb una disfunció igual o superior al 33%, famílies nombroses, o persones inscrites al SOC entre d’altres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.