dimarts, 31 d’octubre del 2017

La diferència entre taxes i impostos

Estem en el moment de l'any on des dels Ajuntaments aprovem les Ordenances Fiscals per l'any següent, dins de la comprensible complexitat d'entendre els tributs municipals intentem explicar quines són les diferències entre una taxa i un impost, per què així puguem ser tots conscients del significat, repercussió i objectiu dels tributs municipals.

La diferència entre taxes i impostos és que els primers es cobren com a contraprestació directa i determinada d'un servei que rep el ciutadà (com per exemple la recollida de residus). I que els impostos s'utilitzen per a diferents fins i béns públics però no existeix aquesta relació directa (com és l'impost de vehicles de tracció mecànica). En aquest sentit, amb una taxa sabem exactament el servei o benefici directe del que gaudim, cosa que no passa amb els impostos.

Els impostos

Els impostos són els tributs més importants i també els més habituals. De fet, constitueixen la principal font de finançament de l'administració pública. A diferència de les taxes, en el cas dels impostos no hi ha una contraprestació específica per el seu pagament, sinó que formen part de l'engranatge de l'administració per facilitar un determinat estat de benestar. A més, a través dels impostos l'administració redistribueix serveis, inversions, ajudes o subvencions entre d'altres.

Les taxes

Les taxes operen de forma diferent als impostos. En aquest cas es paga a canvi d'un servei que realitza l'administració pública o per un acte que derivi un benefici o avantatge especial per a una persona concreta. És a dir, les taxes estan directament relacionades amb un servei o activitat. La principal diferència entre taxes i impostos és que les primeres no tenen caràcter universal, com sí passa amb molts tributs. Dit d'una altra manera, la taxa només l'abona qui fa ús del servei no tots els ciutadans.

En el cas de serveis públics, un bon exemple de taxa és la Taxa d'Escombraries o Taxa de Residus Urbans que serveix per sufragar la recollida d'escombraries per part de l'Ajuntament i la abonen els que tenen habitatge. Una de les particularitats de les taxes és que en estar lligades a un servei, la recaptació no podrà superar l'import del servei. La traducció és que l'Ajuntament no pot enriquir-se o guanyar diners amb la taxa. En el cas anterior, l'import de la taxa hauria de ser el resultat de dividir el cost del servei entre el nombre de persones o habitatges que faran ús d'ella.

Tots són tributs

Tant les taxes com els impostos són tributs. A aquests dos s'uneix un tercer tipus de tribut dins de l'ordenament fiscal: les contribucions especials. En aquest cas parlem de tributs a través dels quals el subjecte passiu obté un benefici o un augment del valor dels seus béns. Un exemple serien les obres públiques o l'ampliació de serveis públics. De nou, amb la contribució s'obté algun tipus de contraprestació, per més que aquesta no sigui tan directa com les relacionades amb les taxes.

En certa manera, les contribucions especials són semblants a les derrames que cal pagar en una comunitat de veïns quan s'emprèn una millora, només que en aquest cas la comunitat seria l'Ajuntament. Com passava amb les taxes, és imprescindible que les contribucions no superin el cost total de l'obra o servei a què fan referència. És a dir, que no es poden utilitzar com a mitjà per obtenir un benefici per part de l'administració.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.