dilluns, 30 de novembre del 2015

Noves ordenances fiscals per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

En el darrer ple del passat 11 de novembre varem presentar i aprovar provisionalment les ordenances fiscals per al 2016. Des del grup municipal del PSC encaràvem aquesta proposta amb dos objectius: començar a fer realitat un dels nostres compromisos com és el de la reducció equilibrada de la pressió fiscal amb criteris d’equitat, i ajustar impostos i taxes al preu del servei per tal de reduir al màxim l’afany recaptatori. La proposta s’estructura en diferents ordenances que incorporen actualitzacions de normativa, millores en el redactat, noves propostes de gestió a càrrec dels tècnics, i propostes polítiques de caràcter impositiu o de bonificacions. Passem a explicar les noves aportacions amb brevetat però amb la màxima transparència possible, les ordenances no modificades i la redacció final de totes les ordenances fiscals les podeu trobar al link situat al final d’aquest escrit.

Ordenança Fiscal núm. 1 – Gestió, inspecció i recaptació
El principal canvi en aquest apartat ve motivat per la proposta d’intervenció i recaptació d’eliminar des del 15 de juny els pagaments en metàl·lic, en pagaments superiors als 5 Euros, a qualsevol àrea de l’Ajuntament. Després d’unes primeres setmanes en la que molts ciutadans es varen trobar amb la novetat, i en la que algunes àrees varen poder viure algun problema en l’aplicació de la nova forma de recaptació, les incidències cada vegada són menors, tot i així, com a compromís pres en comissió informativa d’hisenda, estudiarem la opció de posar datàfon o caixer a les dependències municipals.

Ordenança Fiscal núm. 3 – IBI, Impost sobre Bens Immobles
La proposta política és de reduir el gravamen del 0,91% al 0,88%, això significa una reducció aproximada del 4.5% de l’impost, la qual cosa significa 600.000€ menys de recaptació per IBI a l’any 2016. Cal recordar que des del 2012 aquest impost havia anat augmentant progressivament, recaptant al 2012 un total d’IBI urbana de 13.564.824,64 € fins als 15.092.080,24 € del 2014, per el 2016 es preveu un ingrés per IBI urbana de 14.371.163,85 €. Una reducció fruit de la voluntat del grup municipal del PSC i de l’equip de govern de no voler recuperar per gravamen la reducció del 0.4% que el govern central a propiciat, com si han fet molts dels ajuntaments de comarques gironines, que no només han augmentat el gravamen per congelar l’impost i seguir tenint el mateix volum d’ingressos, si no que l’han pujat per tal d’augmentar el volum de recaptació per IBI. Aquí volem destacar la voluntat, disposició i compromís de canviar les coses, i poder anar rebaixant l’IBI a mesura que sigui possible els pròxims anys. És un compromís electoral que hem pogut fer realitat, per què el PSC de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró seguim compromesos a seguir complint tots els compromisos marcats i a canviar la dinàmica de l’antic equip de govern.

Ordenança Fiscal núm. 4 – IVTM, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
S’ajusten i s’agilitzen algunes bonificacions, entre elles la de bonificar d’ofici els vehicles de més de 25 anys.

Ordenança Fiscal núm. 5 – ICIO, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
S’ajusten els tràmits al nou règim de declaració responsable o comunicació prèvia per a llicències menors, fet que facilita la gestió en els permisos d’obres.

Ordenança Fiscal núm. 6 – IIVTNU, Increment Valor dels Terrenys (Plusvàlues)
S’augmenta el gravamen un 8,50% per tal de congelar l’impost, que s’havia vist afectat per un decrement dels valors cadastrals fet per recomanació de l’Estat i acceptat per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro al mes de juliol.

Ordenança Fiscal núm. 8 – Taxa per llicències urbanístiques
Es modifiquen o es fixen quotes tributàries com la de comunicació prèvia d’obres, les tramitacions d’un pla especial urbanístic o d’un projecte d’actuació específic, la llicència urbanística per la tala d’arbres en sòl urbà o urbanitzable, la llicència per actuacions en via pública, la comunicació de pròrroga dels terminis d’execució de les obres comunicades, la llicència de canvi d’ús urbanístic a residencial o la comunicació prèvia de canvi d’ús urbanístic.  

Ordenança Fiscal núm. 9 – Taxa d’activitats
Es prorroga per al 2016 i següents la bonificació del 50% de la taxa per a altes d’activitat dels apartaments i habitatges d’ús turístic i del 40% per als establiments d’allotjament turístic. Així mateix es revisen imports de les taxes per tal d’adequar-los al cost del servei com són la declaració responsable innòcua (al 2015 de 451€ i al 2016 de 230.43€), la comunicació de baix risc (al 2015 de 451€ i al 2016 de 326.01€), el canvi de titularitat (al 2015 de 281€ i al 2016 de 45.68€), així com decrements en imports de les taxes de llicència ambiental, llicència d’espectacles o comunicació ambiental, entre d’altres que es veuen revisades i ajustades al cost del servei.

Ordenança Fiscal núm. 10 – Taxa d’escombraries
Es proposa un increment del 3% en la taxa de residus industrials i d’un 6% en la taxa de residus domèstics per tal d’ajustar-los al cost del servei. Les dues pujades són degudes a dues coses: a l'increment del cost del m3 de residu, i l'increment del cànon de la Generalitat. El primer per que fins ara en ser municipi que està en la mancomunitat de Solius pagàvem menys que els altres per m3, i aquest preu en els propers 2-3 anys volen que s'equipari. També en aquest punt té a veure el fet que no augmentem el percentatge de residu triat, i al no reciclar el que hauríem se’ns puja el preu del m3. El segon punt és el cànon de la Generalitat com deia, que volen que ens equiparem amb Lloret i ens acostem al cànon de 65€/m3 quan ara pagarem 34€/m3 (fins a l'any passat 27 €/m3), això es farà de forma progressiva, però és un impost que la Generalitat vol incrementar. El fet que la taxa de residu industrial s’incrementi de forma menor és per que ja estaven pagant més per m3, i per tant la pujada no els ha implicat tant. També cal tenir en compte que els industrials estan obligats al reciclatge, i que produeixen més brossa ja triada.

Solucions que busquem a mig termini:
- La mancomunitat proposa fer planta de triatge, cosa que faria tenir menys m3 de residu i per tant estalviar costos.
- Fer augmentar el reciclatge domèstic, cosa difícil però que hem de treballar a través de campanyes cíviques.
- Convertir aquest impost a un impost progressiu vinculat amb el valor cadastral de l'habitatge. D'aquesta manera pagarien menys els valors cadastrals baixos i mes els valors cadastrals alts.
- Autogestionar el cobrament de l'impost. Ara es cobra amb l'aigua (Aqualia) i ens cobren un 2% de gestió. Si el traiem del rebut de l'aigua i cobrem un impost a part (molts municipis el cobren amb l'IBI) ens estalviaríem aquest 2%.

També cal explicar que ara mateix ja hi ha tres franges en l'impost dividides en: pis / apartament, casa adosada i casa amb terreny. No és la millor manera però ja es sectoritza l'impost en base a tipus d'habitatge, tot i que creiem millor la proposta dels valors cadastrals. Queda clar que hi hem de treballar al llarg del 2016 per trobar solucions.

Ordenança Fiscal núm. 13 – Taxa per ús privatiu del domini públic
S’eliminen alguns preus obsolets, es redueixen quotes de certificats, s’afegeixen noves taxes en concepte de lloguer del Camp Municipal de Futbol per a Futbol 7, es prorroga la bonificació del 100% de la quota de l’Aula d’Adults previ informe de serveis socials o es modifiquen les temporalitats del repartiment de propaganda en mà i es redueix el preu diari de les quotes.

Ordenança Fiscal núm. 17 – Taxa per servei de cens d’animals
Es modifica a la baixa la quota de la llicència per la tinença d’animals perillosos, passant de 150€ a 100€ la primera llicència, i de 100€ a 75€ la renovació que es fa cada cinc anys.
Ordenança Fiscal núm. 24 – Taxa ocupació de terrenys públics amb finalitat lucrativa.
S’afegeix el concepte llits balinesos, que tindran una taxa igual al cost del m2 que les taules i cadires de la zona del Pg. Marítim.

Per acabar agafem també el compromís, des del grup municipal del PSC de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, d’editar la guia d’impostos, taxes i bonificacions en el primer trimestre del 2016, per tal que els ciutadans puguin estar informats d’obligacions i drets com a contribuents i apropar així la informació del que és de tots a tota la ciutadania.


Podeu consultar les ordenances fiscals al web: 
ciutada.platjadaro.com/informacio-municipal/ordenances-fiscals


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies per participar en el nostre blog.